دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
شرکت bestchoob

چوب نرم یا نرم چوب ها

چوب و اشکال گوناگون چوب از نظر مصرف
این دسته از چوب ها شامل چوب درختان سوزني برگ است. بافت چوب درختان سوزني برگ در طول سال زمان بيشتري براي روئيدن دارد. درخت سوزني برگ در بهار و تابستان با سرعت رشد مي‌کند و سپس تا پايان فصل سرما اين رشد و نمو به آرامي ادامه پيدا مي‌کند. به اين دليل چوب پاييزه و بهاره در حلقه ساليانه درختان سوزني برگ به راحتي از طريق رنگ آنها از يکديگر قابل تشخيص است. به اين ترتيب مي‌توان از شکل مقطع عرضي،درختان سوزني برگ و پهن برگ را از يکديگر تشخيص داد. مقطع درختان سوزني برگ، بسيار ساده و منظم مي‌باشد و ميزان حجم نسوج شعاعي 7 درصد حجم چوب را تشکيل مي‌دهد. برخي درختان سوزني برگ عبارت اند از:سرو، کاج و سرخدار. از اين نوع چوب‌ها براي تهيه ستون‌ها، تيرها، قالب بندي،داربست و مانند اينها استفاده مي‌کنند.